Tallinna last...

  • Leia meid ka Facebookist

Tallinna lastehoiu toetus

Lapsehoiuteenus on teenus, mida osutab lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.

Teenuseosutaja Sihtasutus Kelmiküla Lapsed, registrikood 90010433

Lapsehoiuteenuse osutamiseks on 20.09.2011 välja antud Harju maavanema korraldus 1771-k

Lapsehoiuteenuse hüvitise suurus on 2021. aastal kuni 196 eurot lapse kohta ühes kuus, millele lisandub toidukulu hüvitis.

Hüvitist makstakse järgmiselt:

  1. 100% hüvitise määrast (ehk 196 eurot) juhul, kui teenuse eest on tasutud hüvitise pooleteistkordses määras või rohkem – st, kui teenuse eest on tasutud antud kuus 294 eurot või rohkem
  2. 50% hüvitise määrast (ehk 98 eurot), kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise pooleteisekordsest määrast – st kui teenuse eest on tasutud antud kuus summa, mis jääb 196 euro ja 294 euro vahele.
  3. Kui antud kuus on teenuse eest tasutud summas, mis jääb alla 196 euro, siis hüvitist ei maksta.

Täiendavalt hüvitatakse järgmised summad:

  • toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta

Tingimused toetuse saamiseks

• laps ja vähemalt üks vanem peavad olema Tallinna linna elanikeregistris
• vanemahüvitise saamine peab olema lõppenud
• laps ei tohi olla ühegi munitsipaal- ega eralasteaia nimekirjas (järjekorras võib olla)
• laps peab käima päevahoius, kellel on tegevusluba (Sihtasutus Kelmiküla Lapsed)

Mida teha, et toetust saada?

Tutvu taotluse esitamise tingimustega https://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiuteenuse-huvitamine

Tulemus
Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul, arvates hüvitise taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Hüvitis kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates hüvitise määramise otsuse tegemise päevast.

Valdade toetused
Tallinna lähiümbruse vallad kompenseerivad samuti lapsehoiu teenust. Kuid neil on kõigil oma määrused ja erinevad nõudmised. Täpsemat infot saate valdade kodulehekülgedelt või helistades valla sotsiaal- või haridusvaldkonna ametnikule.